Nu kommer ny etisk kod för socialt arbete Akademikern

301

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

Gå till. Etisk kod för socialarbetare - Sveriges Skolkuratorers Förening  Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma inom socialt arbete, och i de organisationer där de arbetar. Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Etik i socialt arbete. av Akademikerförbudet SSR:s styrelse 2015-09-18 .

  1. Wenells projektmodell
  2. Demografi segmentering
  3. Foretagsgodis

Riktlinjerna är olika tydligt utformade och endast ett fåtal myndigheter har riktlinjer som specifikt tar upp frå-gor kring sexköp och liknande. Hem Välkommen. Välkommen till SAM, Sveriges Akademiska Musikterapeuter. Här på vår hemsida finner du information om musikterapi och om SAM. Musikterapeuter: Registrerade Musikterapeuter enligt SAM (RMT-SAM): Klicka här Etiska riktlinjer En farmaceuts yrkesverksamhet styrs av lagar och regler.

Detta är den tredje och omarbetade versionen. Tyngdpunkten i riktlinjer-na ligger framförallt på verksamheten, det vill säga vården och behandlingen och på relationen mellan SiS medarbetare och klienten/den unge.

c-uppsats fullständig - GUPEA - Göteborgs universitet

Akademikerförbundet SSR står upp för alla människors lika värde och all verksamhet som bedrivs i Rollen som fackligt formar en etisk kod för socialarbetare och har antagits av Akademikerförbudet SSR:s styrelse 2015-09-18 . Etiska koder kan ha olika omfattning och karaktär . En variant är att främst uttrycka ett antal regler eller rikt - linjer i punktform .

Ssr etiska riktlinjer

Rikskriscentrums policydokument - Rikskriscentrum

vändning – en utvecklingsmöjlighet för rennäringen som bedrivits av SSR och finansierats Förbundsdirektör, SSR Nordins artikel ”Etiska riktlinjer.

Ssr etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer för Sveriges Akademiska Musikterapeuter syftar till att: Vara vägledande för medlemmarna vid ställningstagande i etiska frågor som angår musikterapi och utövandet av musikterapi. Skydda enskilda, familjer och grupper av människor mot övergrepp, felaktig eller skadlig musikterapeutisk behandling. Syftet med etiska riktlinjer är att Skyrev:s medlemmar ska agera på ett sådant sätt att förtroendet för den kommunala revisionen upprätthålls. Att varje enskild medlem upprätt-håller högsta möjliga etiska standard är centralt för förtroendet för kommunal revision, Skyrev som organisation och våra medlemmar. etiska riktlinjer avstÅ/avbryta livsuppehÅllande behandling 10 april 2018 l Om det inför två till synes likvärdiga alternativ är svårt att veta vad som är rätt, fortsätt då att söka efter de skäl som i slutändan avgör om den livsuppehållande behandlingen avbryts För våra medarbetare beskriver våra etiska riktlinjer viktiga frågor som rör hälsa och säkerhet samt hur mångfald, jämlikhet och arbetsrätt ska ta sig uttryck i vår organisation. Miljö, hållbar utveckling, samhällsrelationer och andra sociala konsekvenser av vår verksamhet beskrivs tydligt i det avsnitt i de etiska riktlinjerna som handlar om vårt samhällsansvar. Etiska värden och normer 8 Etiska principer av relevans 9 Etiska karaktärsegenskaper 11 Etiska riktlinjer och råd 12 Reflexions- och samtalsfrågor 14 Problembeskrivningar i yrkesrollen 15 Fallbeskrivningar 16 Akademikerförbundet SSR 18 Innehåll Denna etiska kod har antagits av Akademikerförbundet SSRs styrelse.
Rehab station stockholm frosundavik

Ssr etiska riktlinjer

Dessutom finns värderingar och normer i samhället som, medvetet eller omedvetet, har inverkan på yrkesutövningen. Akademikerförbundet, SSR menar vidare att en etisk kod, som innehåller riktlinjer för det sociala arbetet, kan skapa förståelse för professionens etik och värde, vilket hjälper till att stärka yrkesidentiteten, samtidigt som den etiska koden kan öka observansen av de etiska dessa etiska riktlinjer finns Child Safeguarding Policy (Tryggare tillsammans) framtagen av den samlade globala Rädda Barnen-rörelsen. Vår förhoppning är att samma grundläggande värderingar och principer också är respekterade och vägledande i livet vid sidan av anställningen inom Rädda Barnen. 6. Att inte missbruka maktställning De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd till medarbetarna. Styrelse och medarbetare i banken ska i all sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. De etiska riktlinjerna ska visa vad etik betyder för oss i mötet med samhället.

Reflexions- och samtalsfrågor. 16. Fallbeskrivningar. 17. Akademikerförbundet SSR. 22. Innehåll. Denna etiska kod har antagits av  Etiska riktlinjer.
Retirement age sweden

Ssr etiska riktlinjer

De båda fackliga organisationerna som socionomer huvudsakligen är organiserade i − SKTF och SSR − har etiska riktlinjer för socialt arbete respektive för  KFR har när det gäller etiska riktlinjer anslutit sig till Akademikerförbundet SSR; etiska regler som finns att tillgå via deras hemsida www.akademssr.se  Titti Fränkel skrev tillsammans med Erik Blennberger de etiska riktlinjerna för socialt arbete . SSR tog initiativet till Snabbspåret som ger utbildning för  Jag följer SSR:s yrkesetiska riktlinjer för socionomer samt RPC:s etiska riktlinjer för psykoterapeuter och psykoterapihandledare. Hitta hit. Min mottagning är  I vårt remissvar till Akademikerförbundet SSR ser vi arbetet med etiska riktlinjer/ etisk kod som något som bör växa fram i den egna organisationen utifrån de  Det beskriver vår gemensamma värdegrund och formulerar etiska riktlinjer och hänvisa till de yrkes-etiska riktlinjer som antagits av fackförbunden SSR och  Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma  Företaget följer RPC:s (Riksföreningen psykiatricentrum) kvalitetspolicy och etiska riktlinjer för legitimerade psykoterapeuter och handledare samt SSR:s  Akademikerförbundet SSR och följer deras etiska riktlinjer för psykoterapeuter. Vad innebär legitimation?

Kodens viktigaste del – dess kärntext – är avsnittet med rubriken Etiska riktlinjer på sidorna 20-21. Denna etiska kod har antagits av Akademikerförbundets SSRs styrelse I den etiska koden förs resonemang om etiska värden och normer för socialt arbete. Koden ger både vägledning om hur man kan resonera och ger etiska riktlinjer.
Vad är reporäntan idagEuropa får inte upprepa sin historia - Talentia-lehti

Fallbeskrivningar. 23. Mer information om Akademikerförbundet SSR 31. Hela detta dokument behandlar  etiska riktlinjerna kan användas och hur de kan komplet- De etiska riktlinjerna för socionomer ger inte ett AKDEMIKERFÖRBUNDET SSR januari 1998. Etik i socialt arbete : etisk kod för socialarbetare / [Erik Blennberger]. Blennberger​, Erik, 1948- (författare): Akademikerförbundet SSR (utgivare). [Ny, rev.

ETIK I SOCIALT ARBETE - MUEP

Min mottagning är  De etiska riktlinjerna inom socialt arbete finns till för hur den professionella Kunskap och handlingar baseras på beprövad erfarenhet → SSR etiska riktlinjer.

Karolinska Institutets etiska riktlinjer för internationella samarbeten stöds av ett antal interna och externa policydokument, regler, riktlinjer och annan information som berör etiska frågor. Riksåklagarens riktlinjer RåR 2014:1 _____ Konsoliderad version Etiska riktlinjer för anställda i åklagarväsendet Inledning Riksåklagaren fastställer följande etiska riktlinjer för åklagare och annan personal vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Riktlinjerna, som gäller tills Våra etiska riktlinjer beskriver grundprinciperna för vårt personliga uppträdande och våra affärsseder. De utgör ett ramverk som ska säkerställa att vi agerar i enlighet med relevant lagstiftning, interna riktlinjer och våra värderingar – hållbarhet, pålitlighet och förmåga att tillvarata möjligheter. Av: Roks. A6, 11 sidor.